DEVLET DESTEĞİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

1-Taahhütname  EK – 1 – 7 – 8 doldurulması, imzalanması ve kaşelenmesi.

2-Firmanızın en son tarihli Ticaret Sic. Gazetesi’nin aslı veya noter tasdikli sureti ve fotokopisi,

3-Firmanızın en son tarihli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve fotokopisi.

4-Vergi levhası fotokopisi

5-Marka tescil belgesi

6-Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken Sanayi veya Ticaret Odasından alınan kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti ve fotokopisi (Geçerlilik süresi bitmemiş veya en az 6 ay süresi olan)

7-Pazarlamacı firmalar(KAPASİTE RAPORU OLMAYAN VE ÜRETİM YAPMAYAN FİRMALAR) fuar tarihinden önce üretici firma ile aralarında pazarlamacı firma sözleşmesi yapmaları ve bunu ihracatçı birliklerine onaylatmaları, (EK – 4)

8-Müracaat yılına ait , üyesi olduğunuz İhracatcı Birliği aidat makbuzunun örneği,

9-Bankacılık sistemi içinde fuar katılım bedelinin tamamının ödendiğine dair banka dekontları (BANKA KAŞELİ VE İMZALI).

10-Ulaşım desteği, katılımcı standında görev alacak iki kişinin ekonomik biletlerinin yüzde 50’sini kapsar ve e – biletler ilgili acenta tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. Yine bu biletlere ilişkin ödemelerin bankacılık kanalıyla yapıldığını belgeleyen ödeme dekontları, banka onaylı ve fuar ülkesine girişinizi belgeleyen pasaportun ilgili bölümünün fotokopisi,

11-Temsilci Beyan yazısı, fuar esnasında, firmanız standında bulunan kişilerin görevlendirme yazısı hazırlanmalıdır.

02. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009-5) (2)

03. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009-5 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları (2)

04. Karar Taslağı 2014 (1)